Huurvoorwaarden

Voorwaarden verhuur:

Deze huurovereenkomst en verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op al onze
verhuurartikelen
-    Professionele Borstkolf: Ardo Carum
-    Professionele Borstkolf: Medela Symphony
-    Babyweegschalen.
 

1. Toepasselijkheid

 

Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen AV) zijn van toepassing op alle
overeenkomsten inzake verhuur van Borstvoedingscentrum Memmemolk met huurders
gesloten en betreffende in deze AV genoemde apparatuur tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen.

 

2. Definities


Verhuurder: Borstvoedingscentrum Memmemolke
Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst een kolf en/of
weegschaal huurt.
Apparatuur: Alle (elektrische) apparatuur op het gebied van kolven en weegschalen die verhuurder
beschikbaar stelt, alsmede alle bij voorgenoemde zaken behorende accessoires, bekabeling en
verpakkingsmateriaal.

 

3. Huurperiode


De huurperiode wordt per dag berekend. De huurperiode vangt aan op het tijdstip van
ondertekening van de huurovereenkomst en eindigt op het tijdstip van controle van het object
door de verhuurder. Een deel van een dag wordt als een hele dag gerekend.
Wanneer de kolfapparatuur of weegschaal in zijn geheel niet meer wordt teruggebracht,
wordt het aankoopbedrag van de objecten in zijn geheel verhaald op de huurder.
Eventueel gemaakte incassokosten zijn voor rekening van de huurder.
 

4. Betalingscondities


De huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurprijzen te kennen en
daarmee akkoord te gaan De verhuurprijzen worden in Euro aangegeven en zijn
inclusief BTW.
Per kolf wordt €100,- borg in rekening gebracht. Na inleveren wordt de borg verrekend met
de huur, het restant bedrag wordt retour gestort.
Per weegschaal wordt €35,- borg in rekening gebracht. Na inleveren wordt de borg
verrekend met de huur, het restant bedrag wordt retour gestort.

 

5. Legitimatie

 

Voor aanvang van de huurovereenkomst, is de huurder verplicht een geldig Nederlands
legitimatiebewijs (paspoort, Nederlands rijbewijs, Europees identiteitsbewijs of Nederlands
vreemdelingen document) te laten zien indien verhuurder daarnaar vraagt.
 

6. Gebruik

 

De huurder zal het gehuurde object uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor dit is
ontworpen en dient zich te houden aan de gebruiksinstructies.
De borstkolf mag alleen gebruikt worden in combinatie met een originele afkolfset van het
betreffende merk.
Verhuurder kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade zowel
lichamelijk, materieel dan wel geestelijk door ondeugdelijk of onverantwoordelijk gebruik van
het gehuurde object
 

7. Verbod onderverhuur

 

Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde object aan derden te verhuren, dan wel
anderszins in gebruik te geven, zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder.
 

8. Vervoer

 

Vervoer van het gehuurde object is geheel voor risico en rekening van de huurder.
 

9. Schade


Huurder is aansprakelijk voor schade, die tijdens de huurovereenkomst aan het object
ontstaat.
Verhuurder kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade door storing
respectievelijk niet functioneren dan wel verkeerd of ondeugdelijk gebruik van de gehuurde
objecten. Verhuurder draagt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor schade zowel
lichamelijk, materieel dan wel geestelijk ten gevolge van het gebruik van  gehuurde objecten.
 

10. Storing
 

Storing van de gehuurde objecten dienen onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur te worden
gemeld aan de verhuurder. Ingeval van storing wordt het desbetreffende object door
verhuurder gecontroleerd en eventueel ter reparatie aan de fabrikant aangeboden. Ter
overbrugging wordt door de verhuurder vervangend materiaal geleverd. De kosten voor
reparatie komen voor rekening van de huurder, tenzij de storing wordt veroorzaakt door
normale slijtage of door gebrek aan het object zelf. Wanneer er vervangend materiaal
geleverd wordt loopt de huur gewoon door.
Werkzaamheden aan het materiaal mogen uitsluitend uitgevoerd worden door
gekwalificeerde personen welke de verhuurder heeft aangewezen. Met uitzondering van de
controle en onderhavige werkzaamheden volgens de gebruikersinstructies.
Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade, ontstaan door storing respectievelijk niet
functioneren van het gehuurde object.

 

11. Verlies of diefstal

 

Ingeval van verlies, diefstal of schade dient de huurder
- Borstvoedingscentrum Memmemolke binnen 1 dag schriftelijk of telefonisch in te lichten

- In geval van verlies of diefstal dient tevens aangifte bij de politie te worden gedaan en een
afschrift van die aangifte dient te worden afgeleverd bij Borstvoedingscentrum
Memmemolke.
De huurder is aansprakelijk voor de schade ten gevolge van verlies of diefstal van het
gehuurde object.


12. Beëindiging huurovereenkomst

 

Huurder is verplicht het gehuurde object na beëindiging van de huurtermijn in onbeschadigde
staat terug te brengen.
Voor gehuurde kolven en weegschalen geldt dat zij gereinigd zijn.
Bij teruggave van het gehuurde object wordt het object grondig bekeken, in aanwezigheid
van de huurder.
Wanneer er mankementen aan het gehuurde object worden geconstateerd wordt een
overzicht van deze mankementen zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de huurder overlegd.
De kosten voor reparatie zijn voor rekening van de huurder, tenzij de mankementen zijn
veroorzaakt door normale slijtage of een gebrek aan het object zelf.
Kolf en weegschalen dienen gereinigd te zijn bij teruggave. Indien zij zichtbaar vuil zijn, door
melkresten of andere verontreinigingen wordt € 10,00 schoonmaakkosten in rekening
gebracht.
Door het in ontvangst nemen van de objecten en ondertekening van de
verhuurovereenkomst verbindt de huurder zich overeenkomstig deze voorwaarden te
handelen en aanvaardt hij/zij de uit deze condities voortvloeiende aansprakelijkheden.
Verhuurder is gerechtigd om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder
ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, indien de huurder een van de verplichtingen
van deze overeenkomst niet of niet behoorlijk nakomt. Alle eventuele incassokosten zijn voor
rekening van de huurder.